Internet of Packaging – RFID-teknologialla älykkäitä ja innovatiivisia pakkauksia

Esineet ovat siirtymässä Internetiin ja se tapahtuu usein pakkausten kautta. Mutta mitä etua älykkäistä pakkauksista on yrityksille ja kuluttajille?

Kyseessä on mitä suurimmassa määrin IoT:sta eli yksittäisten esineiden yhdistämisestä Internetverkkoon, jonka kautta tuote voi kertoa itsestään lisätietoa, tuotteesta voidaan kerätä tietoa tai tuotetta voidaan ohjata, mitata ja sensoroida verkon yli. Älykkäiden pakkausten avulla monet tuotteet, joihin ei itsessään voida kiinnittää tunnistetta, voidaan yhdistää verkkoon.

Älykkäät pakkaukset edesauttavat monien liiketoimintojen digitalisointia. Älyä käytetään hyväksi niin tuotteiden valmistuksessa, toimitusketjun eri vaiheissa, kuin myynnin tehostamisessa ja loppuasiakkaiden jälkihoidossa. Halutuissa tuotteen elinkaaren vaiheissa pystytään tiedon avulla tehostamaan prosesseja ja tarjoamaan loppuasiakkaalle lisäarvoa sekä parantamaan asiakaskokemusta. IoT pitää sisällään suuret mahdollisuudet tuoda älyä tuotteisiin, jotka välittävät rajatun määrän, mutta sitäkin arvokkaampaa tietoa verkostolle.

 Mitä etua eri toimijat saavat älykkäistä pakkauksista?

Älykkäillä pakkauksilla mahdollistetaan reaaliaikaiset yhteydet vähittäiskaupan, pakattujen hyödykkeiden ja toimitusketjun eri vaiheiden välillä hyödyntäen tiedon keräämistä, palveluiden integrointia ja asiakasviestintää.

Vähittäiskaupassa älykkäillä ja yksilöllisillä pakkauksilla voidaan erottautua kaupan sisällä kilpailevista tuotteista ja saada enemmän huomiota. Tuotteiden saatavuuden sijaan panostetaan ostokokemukseen. Innovatiivisilla tuotteilla ja pakkauksilla myydään, viestitään, markkinoidaan ja sitoutetaan asiakasta brändiin. Älykkäillä hyllyratkaisuilla voidaan tuotteiden täydennystilaukset hoitaa automaattisesti. Älypakkauksiin yhdistettyjen interaktiivisten sovellusten avulla ostokäyttäytymisestä saadaan tietoa suoraan kuluttajilta itseltään.

Kuluttajille tuotepakkaukset mahdollistavat kommunikoinnin häntä kiinnostavien tuotteiden ja brändien kanssa tarjoten ostoratkaisuja helpottavaa hyödyllistä tietoa ja sisältöjä, joilla edistetään parempaa asiakaskokemusta. Ostokokemus laajenee fyysisestä digitaaliseen ja virtuaalinen asiakasneuvoja on paikalla 24/7. Helposti älypuhelimilla tunnistettaviin pakkauksiin liitetään toimintoja, jotka yhdistävät kuluttajan esimerkiksi video-ohjeisiin, verkkokauppaan, lisätuotteisiin ja -tarjouksiin tai asiakaspalveluun. Digitaalista lisäarvoa tarjoavat tuotteet menestyvät.

Valmistuksessa ja varastoinnissa älykkäät pakkausratkaisut mahdollistavat tuotannon reaaliaikaisen seurattavuuden ja läpinäkyvyyden. Älykkäillä ratkaisuilla voidaan hallita materiaalivirtoja, kuten varastoon sisään tulevien ja ulos lähtevän materiaalin määrää, jolloin kalliin varastoinnin tarve vähenee ja materiaalia on saatavissa aina oikea määrä. Tuotannon suunnittelu helpottuu, kun tiedon luku on tarkempaa ja automatisoidumpaa. Samalla vähennetään manuaalisen työn virheitä ja vapautetaan resursseja vaativampiin työtehtäviin. Tuotanto tehostuu ja myynti lisääntyy.

Logistiikassa älykkäillä pakkausratkaisuilla voidaan tehokkaasti seurata ja jäljittää materiaalien ja yksittäisten tuotteiden tai tuote-erien toimituksia. Älykkäillä pakkauksilla pystytään asiakkaiden toimituksia räätälöimään paremmin. Tuotteiden kuljetus- ja vastaaottoprosessi nopeutuu ja luotettavuus paranee automaattisesti luettavilla ratkaisuilla. Tämä vähentää reklamaatioita ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

Miten pakkauksiin sitten lisätään älyä?

Älypakkausten yhdistäminen Internettiin ja pilvipohjaisiin sovelluksiin toteutetaan pakkauksiin liitettävillä RFID-tunnisteilla eli tageillä (Radio Frequency Identification), joita luetaan joko älypuhelimilla tai erillisillä RFID-lukijoilla. RFID-tunnisteiden lisääminen pakkauksiin on helppoa esim. koodin sisältävien etikettien avulla.

RFID-tunnisteiden avulla voidaan käyttäjiä palvella seuraavasti:

  • ohjataan kuluttaja haluttuun pilvipalveluun, jossa hänelle voidaan tarjota informaatiota ja kiinnostavaa sisältöä.
  • toimitusketjun osana pakkauksista tunnisteilla kerättävä tieto integroidaan muihin järjestelmiintai sitä välitetään haluttuun sovellukseen, jossa käyttäjä voi hyödyntää ja jatkojalostaa saamaansa tietoa.

RFID-teknologia mahdollistaa innovatiivisia ratkaisuja älykkäämpiin pakkauksiin.