8 hyvää syytä valita RFID-teknologia

8 hyvää syytä valita RFID-teknologia

RFID:n (Radio Frequency Identification) eli radiotaajuisen etätunnistuksen käyttö on vakiintunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Teknologiaa käytetään tuotteiden ja asioiden tunnistamiseen sekä datan keräämiseen. RFID-teknologia on kehittynyt jatkuvasti ja sen hyödyntäminen IoT:n (Internet of Things) myötä on nopeasti lisääntynyt ja mahdollistaa yhä enemmän sovelluskohteita. RFID toimittaa parempaa tietoa liiketoiminnan kehittämiseen.

Millaisia etuja RFID-teknologialla voidaan saavuttaa?

1. Prosessit tehostuvat automatisoinnilla

RFID-teknologian avulla prosesseista voidaan kerätä tietoa tarkasti ja automaattisesti ilman manuaalista lisätyötä. Tiedon kerääminen tapahtuu digitaalisesti vähentäen hidasta paperityötä. Digitaalisesti kerätty tieto on virheettömämpää ja tarkempaa. Prosessien automatisointi vähentää resurssien tarvetta ja nopeuttaa prosesseja. Prosessin vaiheista on mahdollista saada helposti erilaisia raportteja ja välittää tietoa muihin tietojärjestelmiin, jonka avulla prosessit saadaan läpinäkyviksi läpi organisaation. Pitkällä aikajänteellä prosesseista saadaan alykkäämpiä, mikä merkitsee toiminnan tehostumista ja kustannussäästöjä. Tigar kehitti RFID:n avulla tuotantoprosessinsa jäljitettävyyttä. Lue case Tigar >>

 2. Logistiikka ja jakeluketju nopeutuvat

Logistiikan eri vaiheiden ja varastonhallinnan läpinäkyvyys sekä tuotteiden jäljitettävyys paranee RFID-teknologialla. RFID-järjestelmien avulla pystytään helposti ja nopeasti tunnistamaan satoja kohteita esimerkiksi tavaroiden vastaanotossa, pakkauksessa ja lähetyksessä. Automatisoitu tunnistaminen vähentää virheitä verrattuna manuaaliseen, kun pystytään helposti varmistamaan toimitusten sisällön vastaavuus tilaukseen. Lähetysten seuraaminen ja jäljitettävyys paranee. Varastonhallinnassa RFID:n avulla voidaan tehostaa varastonhallintaa, nopeuttaa tavaroiden kiertoa sekä minimoida varastosaldoja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. Tehostunut toiminta säästää kustannuksia. Asiakkaamme Lindström Group nopeutti tilaus-toimitusketjuansa merkittävästi RFID:lla. Lue case Lindström >>

3. Omaisuus ja esineet helposti jäljitettäviksi ja inventoitaviksi

Esineet ja yritysten kalusto ovat yhä enenevässä määrin yhdistetty verkkoon (IoT) ja tämä voidaan toteuttaa RFID-teknologialla. Käyttöomaisuuden ja kaluston jäljitettävyys tuo kustannussäästöjä, helpottaa huoltotoimenpiteitä ja vähentää tuotteiden hävikkiä, kun ohjelmiston avulla pystytään paikantamaan käyttöomaisuuden sijaintia ja kuntoa. Jäljitettävyys synnyttää uusia palveluita, kuten tuotteiden vuokrausta. Omaisuuden automatisoitu tunnistaminen nopeuttaa inventointeja ja mahdollistaa myös tuotteiden automatisoidut tilaukset. Finavia hyödyntää RFID-ratkaisua matkatavarakärryjen seurantaan Helsinki-VantaallaLue case Finavia >>

4. Materiaalien saatavuus hallintaan

RFID-teknologian avulla voidaan varmistaa materiaalien saatavuus tuotannossa, jolloin niitä on saatavilla LEAN-periaatteen mukaisesti juuri oikea määrä oikeaan aikaan. Tämä auttaa optimoimaan materiaalien käyttöä tuotantoprosesseissa ja välttämään materiaalien ylituotantoa, jolloin niihin sitoutunut pääoma minimoituu. RFID:n avulla voidaan tiedot tuotantomateriaalien tilanteesta välittää yrityksen tietojärjestelmiin, jolloin tuotantoprosessia voidaan seurata ja suunnitella läpi organisaation. Materiaalien seurantaan voidaan toteuttaa räätälöityjä ratkaisuja tai hyödyntää Toptunnisteen eKANBAN Solution -ratkaisua >>

5. Kulkuoikeudet ja käyttäjien tunnistaminen

Paitsi esineiden ja omaisuuden tunnistamiseen, RFID:ta voidaan käyttää myös käyttäjien tunnistamiseen, kuten esimerkiksi kulkuoikeuksien hallintaan. Yrityksen työntekijöille voidaan määrittää käyttöoikeuksia mm. tilojen, omaisuuden ja tarvikkeiden käyttöön ja maksamiseen. RFID:n avulla käytön ajankohtia ja käyttötilanteita pystytään seuraamaan. Esimerkkejä tästä ovat mm. parkkikortit ja tarvikevarastot. Asiakkaamme Würth hyödyntää älykästä WüCON Compact varastoratkaisua käyttäjien ja saldojen tunnistamiseen. Lue case Würth >>

6. Reaaliaikaista seurantaa

Kohteiden ja prosessien seuranta RFID:lla mahdollistaa informaation välityksen reaaliaikaisesti. Reaaliaikaisuus auttaa tilanteisiin reagoimiseen välittömästi, jos havaitaan ongelmia. Tämä nopeuttaa prosesseja ja tarjoaa mahdollisuuden välittää asiakaskohtaista tietoa toimituksista nopealla syklillä. Nopea reagointi tilanteisiin säästää yleensä myös kustannuksia. Molok hyödyntää RFID:ta asiakaspalvelun ja huoltotoimenpiteiden reaaliaikaiseen hoitoon. Lue case Molok >>

7. Työstä älykkäämpää

Automatisoimalla prosesseja ja vähentämällä manuaalisia työvaiheita voidaan työresursseja siirtää tuottavampaan työhön. Työntekijöiden aika ei kulu manuaalisiin kirjauksiin, tarkistukseen ja seurantaan, ja ne hoituvat ilman inhimillisiä virheitä tarkemmin. Samalla työntekijämäärällä saadaan käyttöön enemmän kapasiteettia. Tämä näkyy useimmiten myös asiakaspalvelun parantumisena. CERTEGO hyödyntää NFC-tekniikkaa turvallisuusratkaisujen huoltoprosessin ohjaukseen. Lue case CERTEGO >>

8. Tiedonkeruu hajallaan olevista tapahtumista avaa uusia kehitysmahdollisuuksia

RFID-teknologian avulla voidaan tunnistaa ja kerätä tietoja asiakkaan liiketoiminnan kannalta kriittisistä vaiheista, ja välittää tietoa eteenpäin asiakkaan tietojärjestelmiin. Paremmalla tiedolla ja digitalisoinnilla saadaan tehostettua monia työvaiheita, ja se auttaa tekemään päätöksiä liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseksi.

RFID-teknologiaa on mahdollista soveltaa hyvin monille eri toimialoille. RFID:n avulla saavutettavat hyödyt edistävät liiketoiminnan kilpailukykyä, tehostavat toimintoja ja pitkällä aikavälillä saavutetaan kustannussäästöjä.